Op al onze picknicktafels geven wij 2 jaar garantie!

De garantietermijn van de picknicktafel vangt aan op het moment van verkoop aan de eindgebruiker.
De garantie vervalt wanneer de klant zich niet houd aan de van toepassing zijnde behandelings- en onderhoudsvoorschriften. Wanneer door de klant gevraagd wordt om een consult van een van onze technische medewerkers, dan brengen wij hiervoor voorrijkosten en uurloon in rekening gebracht, deze kosten worden vooraf aan u bekend gemaakt. Indien het een terechte claim is, komen de eerder genoemde kosten te vervallen.

Schademelding binnen 8 dagen

De klant moet de geleverde producten binnen 8 dagen na levering te controleren op beschadiging, gebreken en volledigheid. Na 8 dagen kunnen er geen rechten meer worden ontleent aan het incompleet zijn van een picknicktafel. De klant moet dit binnen de gestelde termijn aan ons vermelden. Dit geldt ook voor kwaliteitsverschillen (inclusief rot, schimmels e.d.). ‘Verborgen gebreken’ die pas na 8 dagen ontdekt worden, moeten door onze klant aannemelijk gemaakt kunnen worden. De voldoening aan onze garantie geldt als enige algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van grove schuld en/of opzet onzerzijds. Indien wij desondanks tot vergoeding van schade zijn gehouden, zal deze geacht worden ten hoogste gelijk te zijn aan de factuurprijs van het gebrekkige deel dat de schade heeft veroorzaakt.

Constructiefouten

Wanneer vastgesteld is dat de picknicktafel binnen de garantievoorwaarden valt, zullen wij kosteloos de betreffende onderdelen leveren wanneer is gebleken dat het onderdeel niet goed is gefabriceerd. Wij verplichten ons fouten, optredend binnen twee jaar na aanschafdatum, aan de picknicktafel gratis te (laten) repareren. Reparatie omvat onderdelen, arbeidsloon en voorrijdkosten. De reparaties aan de de picknicktafel moeten verricht worden door de servicedienst van Picknick-Tafels.nl. De reparaties aan de picknicktafel worden in de regel aan ‘huis’ uitgevoerd. De reparatiekosten omvatten de voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van benodigde onderdelen inclusief BTW. In voorkomend geval gaan de onderdelen bij reparatie en de apparatuur bij vervanging over in eigendom van Picknick-Tafels.nl. Te allen tijde dient bij reparatie de originele aankoopnota te worden overlegd. Wij leveren geen garantie op het product wanneer eigenhandig wijzigingen aan het product zijn aangebracht zonder overleg met een van onze technische medewerkers.

Afwijkende kleuren

Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur en tekening, ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke nomen, dan wel handelusance, sluiten het recht op garantie/schadevergoeding uit.

Barsten

Hout is het natuurlijke materiaal bij uitstek. Onderhevig aan droogte en vochtigheid, krimpt hout bij zonnig weer in de richting van de jaarringen. Zo ontstaan oppervlaktescheuren. Barstvorming kan dus, maar doet niets af van de kwaliteit. De spanningen van het spinthout en het kernhout zijn verschillend, en veroorzaken bij langdurig droog weer barsten, die zich bij vocht of na een regenperiode opnieuw sluiten. Bij droog weer is een scheur tot 2% (bij rondhout 5%) van de omtrek een volstrekt normaal verschijnsel.

Geen garantie

Verder zijn van gratis reparatie en / of vervanging uitgesloten:

– Normale gebruiksslijtage; – Gebreken en/of fouten geheel of gedeeltelijk ontstaan als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of – ondeskundig gebruik; – Gebreken die de werking of de waarde van de picknicktafel niet noemenswaardig beïnvloeden; – Defecten aan, verlies en beschadiging van het item als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering; – Defecten en gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging of verkeerd onderhoud; – Gebreken door van ‘buitenkomende’ oorzaken zoals blikseminslag, brand; – Beschadigingen die niet uit de picknicktafel zelf voorkomen; krassen, schrammen en deuken.

Picknick-tafels.nl levert zeer goede producten voor een redelijke prijs. Ons motto is dan ook om een zo goed mogelijk contact te hebben met onze klanten. Wij zullen er dan ook alles aan doen om de klant tevreden te houden met alles wat in de wet en onze kracht in redelijkheid te regelen is. Bij ons staat de klant voorop, en klantvriendelijkheid hoog in het vaandel.

X